ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Отсъствия

 

Децата записани за задължително предучилищно образование в учебно време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентни органи, както и по семейни причини.  Отсъствията на децата през учебната година по семейни причини - допустими не повече от 10, с предварителна уговорка и писмено уведомяване от страна на родителите. Извън тези случаи, отсъствието е допустимо за времето на ваканциите, определени за съответната година от министъра на образованието и науката, както и в случаите когато присъствения процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен от нормативен акт. 

 

 Начините за извиняване на отсъствия в периода от 15 септември до 31 май:

 

  • Писмено уведомяване за отсъствието по семейни причини следва да е преди периода на отсъствието.
  • При отсъствие по здравословни причини, медицинският документ, удостоверяващ заболяването на детето да се представи в първият ден на посещението му след заболяването.
  • При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
  • При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити.
  • При отсъствие на дете повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни.