ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Обществен съвет

 

Обществения съвет в ДГ „Изворче” е създаден в връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността му са конкретизирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Цел на Обществения съвет

Целта на Обществения съвет е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им (чл. 265, ал. 1 и 2 от ЗПУО и чл. 2 от ПСУДОСДГУ).

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище (чл. 3 от ПСУДОСДГУ).

Дейност на обществения съвет и  организация на работа

Съгласно чл. 268 от ЗПУО и чл. 16 от ПСУДОСДГУ Общественият съвет в детската градина и училището:

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището.
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет.
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина.
 6. Съгласува училищния учебен план.
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.
 10. Дава становище по училищния план-прием.
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор” в държавните и общинските детски градини и училища.
 13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 17 и сл. от ПСУДОСДГУ:

Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. Поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището.
 2. Публикува на интернет страницата на детската градина или училището.
 3. Представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.

 

Общественият съвет се представлява от Председател. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти.

Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.

Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.

Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Пълната правна регламентация за дейността и работата на Обществения съвет е уредена в ЗПУО и ПСУДОСДГУ.