ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Обучение

 

Децата се обучават по Програмна система в следните образователни направление и ядра към тях:

  • Български език и литература

Ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Пресъздаване на литературно произведение

 

  • Математика

Ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Равнинни фигури

 

  • Околен свят

Ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и    здравословна среда, Културни и национални ценности, Светът на природата и неговото опазване 

 

  • Изобразително изкуство

Ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и   техники,  Изобразително творчество

 

  • Музика  

 Ядра:  Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра, Елементи на музикалната изразност

 

  • Конструиране и технологии

Ядра: Конструиране и моделиране ,  Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника

 

  • Физическа култура

Ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност

 

 ДГ „Изворче” работи с познавателни книжки „Приказни пътечки” на издателство "Клет" България.