ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Хранене


Храненето на децата в ДГ ”Изворче” се извършва съгласно:

  •  Системата за контрол и безопасност на храните (НАССР).
  • Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на деца от 3-7 г,обн.в ДВ., бр.65 от 23 Август.
  • Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.

 

  Менюто се изготвя ежеседмично от медицинската сестра, ЗАС-домакина, дежурен учител.

 

Здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детската градина се постига чрез:

  • Прием на пълноценна и разнообразна храна.
  • Достатъчен прием на зеленчуци и плодове.
  • Ограничаване приема на мазнини, захар и сол.
  • Прием на достатъчно течности.

 

Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение на домакина и работещите в кухнята на детската градина.

 Хранителните продукти се съхраняват в подходящи помещения.

 

Домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на годност.

 Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, получени от склада до влагането им.

Домакинът изработва требвателния лист на база дневна калкулация, изготвена от медицинската сестра и го предава на директора до обяд.

 Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на изписаните продукти.

 Децата се хранят 4 пъти дневно.

 Според възрастта се спазват и изискванията за:

  • Култура на храненето.
  • Самообслужване по време на храна.
  • Правила за самостоятелно подреждане.

 

 Родителите се информират ежеседмично за менюто на децата по дни, писмено, на специално организирано за целта табло.

 

В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене и по рецептурник  одобрен от МЗ.