ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Проекти

 

  • Реализиран проект по ПУДООС: За чиста околна среда - „Обичам природата – и аз участвам”  на тема: „Повече време сред природата”
  • Проект по ПМС №129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за подпомагане и развиване на физическото възпитание и спорт
  • Проект “Активно приобщаване в системата на Предучилищното образование“ – Дейност 2- Средства з заплащане на такси
  • Схеми “ Училищен плод“ ,“ Училищно мляко“ и “Училищен мед“  на Министерството на земеделието