ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Такси

За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детската градина родителите или настойниците заплащат такси съгласно решение на Общинския съвет, в съответствие с ЗМДТ.

 Месечната такса се формира:

 • За целодневни групи за 3 и 4 – годишни деца се формира от 2 компонента: - постоянна част от 3,00лв., независеща от посещаемостта на децата - според посещаемостта на децата - 1,90лв. на ден.
 • За децата в целодневни групи от задължителното две годишно предучилищно образование месечната такса се формира в зависимост от посещаемостта на децата – по 1,40лв. на ден. Дете, което е започнало посещение във втора възрастова група на ДГ към 15 септември през съответната година и няма навършени 5 години към тази дата, не може да се ползва от преференция по-рано от 15 септември на следващата календарна година, когато реално се обучава в трета в трета възрастова група в детската градина.

Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината.

   Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в съответствие с нормативните документи.

   Таксите се събират  от ЗАС-домакина на ДГ „Изворче” и се внасят в общинския бюджет до 10 число на месеца следващ месеца,за който се дължат.

    Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи. 

 

 Освободени изцяло от заплащане на такси:

 • Деца - близнаци.
 • Деца с един родител.
 • За деца на родители, единият или двамата от които са редовни студенти,специализанти или докторанти.
 • Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в Общината, таксата за второто дете  и всяко следващо дете не се заплаща,след подаване на заявление от страна на родител/настойник.
 • Дете, настанено в семейство на роднини или близки,както и за дете,настанено в приемно семейство,съгл.чл.26 от Закона за закрила на детето; 
 • Деца на родители единият или двамата, от които са загубили 71% и над 71% от работоспособността си;
 • Деца сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг;
 • Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Деца тризнаци.

По отношение на дете,за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага по-благоприятното от тях.

За ползване на преференциите и освобождаването от такса,родителите или настойниците подават декларация/заявление до директора на ДГ „Изворче", придружена с документи, доказващи преференцията. 

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от месеца следващ месеца на подаване на заявлението; 

Не се заплаща постоянната част от таксата  в случаите, когато в ДГ се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 календарни дни в рамките на 1 месец,при което се възпрепятства възможността на децата да посещават детската градина. 

В случаите, когато за цял календарен месец, детето няма да посещава ДГ, също се освобождава от заплащане на такса изцяло за съответния месец и след подаване на заявление от родителя/настойника  до директора на ДГ в срок от 5 (пет ) работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца,през който детето ще отсъства.

 

     Необходими документи за ползване на преференциални такси:

 • За две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение – сверени данни от удостоверенията за раждане на децата.
 • Експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност.
 • Удостоверение за раждане на детето при неизвестен родител.
 • Копие от смъртен акт при починал родител.
 • Удостоверение при родител редовен студент – държавна поръчка.